Az Európai Unió  Közösségi Akciója a népegészségügy terén,   2003-2008

- a 2003 évi munkaterv vázlatos ismertetése,  az egészségügyi informatika szemszögéből

 (a munkaanyag a MEDINFO felkérésére készült)

Dr Balkányi László

 

Az alábbi, a Munkatervet ismertető anyag részben fordítása, részben tömörítése az eredetileg 17-18 oldalas teljes szövegnek. Nem foglalkozik a munkaterv minden területével, a címben írtaknak megfelelően azt a két területet tárgyalja részletesen, ahol az informatikai fejlesztések vagy eszközként vagy célként nagy súllyal jelennek meg. A sajátos, részben közösségi-jogi, részben népegészségügyi-epidemiológusi nyelvhasználat jelentősen eltér az informatikai szaknyelvi szóhasználattól, ezeket a nehézségeket illetve más, értelmezésbeli problémákat a lábjegyzetek segítenek megérteni. Az anyag számos helyen tesz utalásokat korábbi programokra, uniós szervezetekre illetve más, ismertnek tételezett kapcsolódó anayagokra. A tájékozódást, az említett anyagok, szervezetek elérhetőségét linkek megadása segíteni. A Munkaterv alapján kibocsátott első Felhivás megtalálható az ESZCSM honlapján, magyar fordításban is: http://www.eum.hu/indexelit.html 

Bevezetés

            Jogi környezet

2002 szeptemberében az Európai Parlament és a Tanács elfogadott egy döntést, mellyel létrehozta a "Közösségi akcióprogram a népegészségügy terén (2003-2008)"[1] programját. A program hozzá  kíván járulni

(a) az egészség megvédésének biztosításához, minden EU közösségi politika illetve tevékenység megvalósítása során, egy integrált és szektorokon átívelő egészség-stratégia élősegítségével

(b) az egészségi állapot egyenlőtelenségeinek kezeléséhez

            (c) és elő kívánja segíteni a Tagállamok együttműködését a Szerződés 152 cikkelye szerint

Az általános célokat a Program a Függelékében felsorolt 'akciók', tevékenységek eszközeivel kívánja elérni. Öt fő területre koncentrálnak a tevékenységek:

-         az egészségállapot megfigyelését (a 'monitoringot') és a gyors reagálást elősegítő rendszerekre (pl. járványügyi felügyelet)

-         a megfelelő jogi szabályozás létrehozására (pl. egészségügyi adatkezelési törvény)

-         a tudás és ismeretanyag elérhetőségére, a távkonzultáció lehetőségére (pl. közhiteles egészségügyi  nyilvántartások, orvosi adatbázisok stb.)

-         az egészségi állapotot befolyásoló tényezőkre (pl alkohol)

-         a nem-kormányzati szervezetek együttműködésére európai szinten (pl. kutatásfejlesztési programok, beteg-érdekképviseletek stb.)

 

EU szakpolitikai (policy) összefüggések

A Közösségi Népegészségügyi Program a Közösség [2] egészség-stratégiájának egy kulcseszköze. A programnak hozzá kell járulnia az integrált és interszektoriális stratégia magvalósulásához. Kapcsolatokat kell létrehozni létező Közösségi Programokhoz és akciókhoz, a szinergia érdekében és a felesleges átfedések elkerüléséhez. Igy pl. a Közösség 6. Kutatásfejlesztési Keretprogramjához [3],  melynek – később több ciklusban ismétlődő -  programjaira a jelentkezés 2003 március 13-al zárult le.

A megfelelő átláthatóságot többek között a fő szereplők bevonása jelentheti, majd pl. az Európai Egészségügyi Fórumon  keresztül. (EU Health Forum [4]). A szinergiát illetve együttműködést a WHO, az OECD megfelelő programjaival illetve a Közösségen kívüli országok hasonló erőfeszítéseivel is biztosítani kell. Mindezen meggondolások mentén a következő prioritásokat választották:

-         átfogó (cross-cutting) témák:

o      egészségügyi hatás mérése (Health Impact Assessment, bármilyen intézkedés hatása a népesség egészségére)

o      egészségügyi rendszer a csatlakozó országokban

o      egyenlőtlenségek az egészségi állapotban és az egészségügyben

o      tagállamok közötti egészségügyi kooperáció

o      a betegek országok közötti mobilitásának hatása az egészségügyi ellátó rendszerekre

o      a  'legjobb gyakorlat' előmozdítása

o      a népesség idősödése

-         egészséginformáció

o      az egészséginformáció rendszer fejlesztése és koordinálása

o      egészségállapot megfigyelő (monitoring) rendszer működtetése

o      az egészség mint vitatéma és népegészségügyi beszámolók módszertana

o      az EU szintjén javítani az egészségállapot és egészségügyi adatok hozzáférését és átadását, EU népegészségügyi portál 

o      az ún. e-Health megoldások

-         a népesség egészségi állapotát veszélyeztető tényezők (health threats)

o      (járványügyi) felügyelet, korai észlelő és válaszadó rendszerek

o      egészség biztonsági (pl. kémiai, sugárzásbiztonsági, élelmezési stb) felkészültség

o      vér, vérkészítmények, szövetek és szervek biztonsága

o      antmikrobiális rezisztencia

o      laboratóriumi hálózatok kialakítása

o      kapacitás növelés

o      ritka betegségek nyomon követése

-         a személyes egészséget befolyásoló életmódtényezők (health determinants)

o      kövérség

o      dohányzás

o      személyes környezet szennyezettsége

o      alkohol

o      kábítószerek

o      lelki, szellemi egszség

o      szexuális egészség

o      edzettség, testmozgás

o      egészségnevelés

o      sérülések, balesetek

Fontos felfigyelnünk arra, hogy hazánkban is szinte minden, említett területnek van informatikai vonatkozása, az ún. 'egészséginformáció' terület pedig megköveteli létező hazai rendszereink megújítását, új módon való összekötését és a hiányok pótlását.

 A források elosztása

A források elosztásának szabályait nem a munkaprogram, hanem külön dokumentum szabályozza [5]. A munkaprogram megadja azokat az 'akciókat', projekteket, melyekre 2003-ban bocsátanak ki pályázati felhívásokat, melyekre a kibocsátást követően két hónapos határidővel lehet benyújtani pályázatokat. További öt hónap alatt megy végig az elbírálás folyamata.  Így legkorábban a tevékenységek 2003 novemberében kezdődhetnek. Összességében (2003-8) 312 millió euro pályázható, ebből 2003-ban mintegy 51 millió euro a keret, melynek egy része pályázati rendszer működtetését szolgálja.  A közösségi támogatás maximuma a projektek 80%-a, tehát 20% saját erőt kell felmutatni.

A 2003-as prioritások

-         egészséginformáció

-         a népesség egészségi állapotát veszélyeztető tényezők (health threats)

-         a személyes egészséget befolyásoló életmódtényezők (health determinants)

-         átfogó témák (cross cutting priorities)

A témák sokszínűsége, sokrétűsége miatt kulcsprioritásokra kell koncentrálni. Az alábbiakban részletezzük két terület, az ún. ’átfogó témák’ és az ’egészség információ’ területét, ahol minden témának van közvetett, vagy közvetlen informatikai konzekvenciája. Így:

            az 'átfogó'  témák terén

  -       egészségügyi hatás mérése (Health Impact Assessment, HIA,  bármilyen uniós vagy nemzeti                
        közigazgatási intézkedés, törvénykezési lépés hatása a népesség egészségére)

 Példák: prospektív HIA módszertanok kidolgozása uniós szinten, esettanulmányok készítése, a HIA mint módszertan feltérképezése, a HIA és más (pl. környezeti) hatásmérési módszerek illetve gyakorlat  kapcsolata,

 -         egészség és egészségügy a csatlakozó országokban

Példák: Az egészségi állapot, az egészségügy kihívásai, a létező adatok, ismertek felmérése, az egészségpolitika értékelése, az intézkedések, a népegészségügyi kapacitások, az egészségég-állapotot veszélyeztető tényezők felmérése. Az Unió növekedésének hatása az egészségre és az egészségügyi rendszerekre.

 -         az egészségügyi közösség fejlesztése

Például: NGO partnerség fejlesztése a csatlakozó országok nem-kormányzati szervezeteivel

 -         az egyenlőtlenségek kezelése

Példa.: 'Legjobb gyakorlat' módszerek terjesztése a korábbi Közösségi Programok alapján. Egyenlőtlenségi indikátorok fejlesztése, tagországi politikák gyűjtése és elemzése, az egyenlőtlenséggel foglalkozó szervezetek és hatóságok hálózatba szervezése-

 -         a tagországok együttműködése az egészségügyi ellátó rendszerek terén

.Példák: A betegutak térképezése és kategorizálása az Eu. Tagországok eü. intézményeiben,  beleértve a csatlakozó országokat, a határokon túli betegküldés térképezése, (referálás) speciális kompetencia központokba, procedúrák és struktúrák feltérképezése (!) [6].

 -         az ún. ’legjobb gyakorlat’  és a hatékonyság előmozdítása

Példák: eü. specifikus minőség szabványok mechanizmusainak és struktúráinak azonosítása, a kompetens eü. hatóságok hálózatba szervezése, EU szinten az adatok összehasonlíthatóságának megteremtése, mindez nemcsak az ellátó eü. szolgálatok, hanem a megelőzés egészségnevelés terén is.

 -         idősödés és egészség

Példák: a jelen gyakorlat felmérése az időskorúak között folytatott egészségnevelésre és az időskorúakra célzott egészségpolitikai intézkedésekre, a demográfiai adatokból kiolvasható hatás az ellátórendszer jövőjére, mindez együtt az Unió megfelelő más szerveivel (DG Economic and Financial Affairs, Employment, Research, the Joint Research Centre (JRC),

             egészséginformáció

Mivel ez a terület egészségügyi informatikai szemmel a legfontosabb, részleteiben is érdemes áttekinteni a munkatervet:

Az Európai Unió szintjén tovább kívánják folytatni a fönntartható információ rendszer fejlesztését az egészséggel, egészségüggyel kapcsolatos ismeretek és tudás terén.  A fejlesztés magában foglalja adatok [7] definiálását, gyűjtését, cseréjét, építve már létező, már gyűjtött adatokra, úgy a jelenlegi, mint a csatlakozó országok tekintetében. Az egészséginformáció rendszerének adatai (output-ja), melyekhez értendőek az azokból készült, specifikus populációkra vagy egészség problémákra vonatkozó elemzések, jelentések is, az egész Közösségre érvényes egészségpolitikai döntések megalapozói lehetnek.  

 -                  az egészséginformáció rendszerének fejlesztése és koordinációja

 Ez az akció az egészség információ és tudás fejlesztése stratégiájának kidolgozásának terén a szükséges tanácsadó és koordináló struktúrák létrehozását célozza meg, érintve-kezelve a Közösség növekedésének problémáit is. Különös hangsúllyal kívánja ez az akció koordinálni az alábbiakban ismertetett további akciókat egymással. A kooperáció a nemzetközi szervezetekkel is, mint a WHO-val, a WHO figyelő szervezeteivel (observatories), az OECD-vel további erősítésre és gyakorlati bevezetésre kerül. A szemlélet az adatszolgáltatás egyszerűsítése a nemzetközi egészségadattárak felé. A következő részterületeknek kell megvalósulnia:

(1)  az egészségállapot ill. egészségügyi redszer indikátor készlet véglegesítésnek tudományos és        technikai–módszertani háttérmunkálatainak elvégzése, melyet az Európai Unió a későbbiekben használatba vesz, és melyet az egészség állapot megfigyelési (monitoring) programok eredményei alapoznak meg;

(2)  egy információ és tudáskezelő rendszer működési elveinek kifejlesztése, magában foglalva az információgyűjtés módszereit és a szükséges  epidemiológiai képzést is;

(3)  a népegészségügyi intézetek  (kompetens egészségügyi hatóságok) hálózatának létrehozása az egészségállapotról szóló információ és tudás kezelésére,

(4)  létre kell hozni és működtetni kell egy koordinációs hálózatot, mely összekapcsolja az egészség állapotot monitorozó projektek vezetőit és a munkában részt vevőket

-                  az egészséginformáció rendszerének működtetése

E tevékenység célja, hogy megkezdődjön az Európai Unió komprehenzív egészséginformáció  és tudáskezelő rendszerének lépcsőzetes és szisztematikus működtetése. A tevékenység épít a korábbi közösségi programok eredményeire. 2003-ban a rendszer olyan elemeire kell koncentrálni, melyeknél a jobb, teljesebb egészség állapot leíró adat illetve információ legjobban támogatja a munkaterv más akcióit. A tevékenység lényege, hogy működő koordináló testületeket (ún. ’coordinated working parties’, ’WPs’) hoz létre, mleyek a későbbi egészég monitorozó  rendszer prototípusaként működhetnek. A WP-k feladata lefedi az adatmenedzsment mint az öt fázisát: adatigények felmérése az adott területen, indikátorok definiciója és azok minőségbiztosítása, a nemzeti erőfeszítések technikai támogatása, adatgyűjtés az Unió szintjén, elemzések és jelentések készítése, az eredmények széles körben történő megismertetése.  Megfelelő és szoros együttműködés szükséges az Eurostattal és partnercsoportjaival.  A rendszer satisztikai elemeit a tagországokkal való együttműködésben, a közösségi Statisztikai Programot használva kell kifejleszteni a megfelelő szinergia biztosítása érdekében illetve a szükségetelen redundancia elkerülése érdekében. A WP-k az ún ECHI jelentésnek [8] [9] megfelelő felosztásban foglalkoznak az egészséginfomáció területeivel. 2003-ban az alábbi WP-k jönnek létre, melyek működését két évre finanszírozzák:

(1) Életmód  (Lifestyle)

(2) Morbiditás

(3) Egészségügyi rendszer, beleértve a megelőzést is

(4) Környezet

(5) Lelki egészség (Mental health)

(6) Sérülések és balesetek

 Egy adott WP a saját területén fog projekteket kezedményezni illetve koordinálni. Minden WP-nek lesz egy koordináló projektje és partnerség projektjei. Utóbbiak a koordináló projekteken keresztüli alszerződésekkel valósulnak meg, a kritikus tömeg elérésée és a koherencia megtartása érdekében. A létező egészségmonitorozó, sérülésmeglelőző programok illetve más egészséginfomáció projektek a releváns WP-hez lesznek társítva. (?). Az Eurostat és partnerei számára az Európai Statisztikai Rendszerben (ESS) történő adatgyűjtés és elemzés hozzájárul egy Europai Unió szintű egészségállapot felméréshez az elvárások, a szükségletek és az alaphelyzetet jellemző adatok tekintetében mind az egészségállapot mind az egészségügyi szolgáltatások terén.

-                  az egészségállapottal kapcsolatos jelentésekés elemzések módszertanának kidolgozása és népegészségügyi jelentések  készítése

E tevékenység tartalma nagyszabású népegészségügyi jelentési projektek indítása, az 'Egészség Információ és Tudás' hálózatok vezetésével. A jelentések olyan, specifikus népegészségügyi témákat kezelnek, melyek további szakpolitikai akciókat igényelnek. Mivel a jeletések készletét évente frissítik, várható azok egyenletes 'áramlása'.  Minden jelentés gyűjti a saját területének megfelelő tudományos  népegészségügyi tudást.  A jelentések elkészítése során cél az adott szakterület vezető európai tudományos kutatóinak bevonása, és így a hozzájárulás az Európai Kutatási Terület (European Research Area) létrehozásához. Három-hat projekt kerül kiválasztásra a javasoltak közül és ezek megkezdődnek 2003-ban. A következő témák kapnak prioritást:

(1) az egészséget befolyásoló tényezők és az egészségi állapot az EU-ban;

(2) az egészségállapot várható változásának elemzése, szakpolitikai opciók

(3) az alkoholfogyasztás gazdasági és szociális terhe, beleértve a az alkoholfogyasztás méreséklésének előmozdítását, a gyermekek és fiatalkorúak védelmét

(4) szülészeti-nőgyógyászati, andrológiai terület problémái (reproductiv health)

(5) a HIV/AIDS gazdasági és betegség-terhének elemézése

(6) a lelki egészség és stersszel kapcsolatos betegségek gazdasági és szociális terheinek elemzése

(7)  a sérülések, balesetek gazdasági és szociális terheinek elemzése, beleértve az önveszélyeztetést és az erőszakot, a WHO munkájára építve

Más, tanulmányozásra érdemes területek vizsgálatára a források által megengedett mértékben kerül sor. Fontos továbbá az együttműködés a WHO Európai Régió 'Health Evidence Network'-kel azaz a tényalapú egészségállapot és egészségügy hálózattal (HEN). A terület több elvárt eredménye, mint pl. az egészségneveléssel, védelemmel, megelőzéssel kapcsolatos kutatatási eredmények és következtetések szabványos formátumú adatbázisa az összehasonlitó elemzés és tényalapú döntéselőkészítés eszközévé válhat a szakpolitikák fejlesztésében. Az 1-7 pont alatt felsorolt területek projektjei szoros kapcsolatban lesznek a fentebb leirt WP-kkel, de tőlük függetlenül működnek. Az elkészült jelentéseket mind papír, mind pedig elektronikus formában publikálják.

-                  az adatok továbbítása EU szinten, az EU népegészségügyi portálja és más publikációs platformok

Ennek az akciónak a célja megteremteni az adatok, ismeretek és tapasztalatok átadásának, elosztásának mechanizmusait és rendszereit, mind hagyományos, mind új médiák segítségével. Ez lehetővé tesz zökkenőmentes infromációcserét a nemzetközi szervezetek és a Tagországok között. Az akció direkt módon támogatja az előzőekben felsorolt akciók eredményeinek közzétételét, olyan flexibilis infromációtechnológiai platform kialakításával, melyet a legkülönbözőbb egészséginformáció projektek használhatnak. A létrejövő portál és az Európai Satisztikai Program között funkcionális kapcsolat kialakítása szükséges.

A 2003-ra tervezett akciók:

(1)  A felhasználók kapcsolataink fejlesztése, a létező információ átadási és korai figyelmeztető  mechanizmusok erősítése

(2)  Egy, a Népegészségügyi Program egészét átfogó platform (népegészségügyi portál) létrehozása, és megfelelő tartalommal való feltöltése

(3)  A korai figyelmeztető és válaszrendszer javítása (EWRS-2);

(4)  Az Európai Népegészségügyi Jelnetés és egy európai népegészségügyi bulletin (hírösszefoglaló) kiadásának megindítása

-                  eEgészségügy programok

Ennek az akciónak a célja, hogy támogassa az eEgészségügy megoldádok terjedését az EU-ban, alapozva az e tárgyban folytatott kutatás-fejlesztési programok eredményeire és koordinálva az eEurope 2002, 2005 és eEuropa+ programban leírt tevékenységekkel.  Igy az eEurope keretében létrejövő Egészség Infomáció Hálózatok tevékenység (HEN [10]) tükrözödik, kapcsolódik a (jelen) európai népegészségügyi program Egészség Információ és Tudás rendszeréhez. Kulcskérdés a koordináció az Információs Társadalom DG-vel (az Unió Informatikai "Minisztériumával", DG InfoSoc). Specifikus akciókat látnak előre pl. az egészségügyben alkalmazott  információtechnológiai eszközök és alkalmazások kiértékelési módszertana fejlesztésében, és az eszközök inter-operabilitása terén. Építve az egészségügyi weboldalak kidolgozott minőségi kritériumainak rendszerére (Quality Criteria for Health related Web sites developed under eEurope 2002, COM 2002, 667 final) ezen webhelyek számára egy akkerditációs rendszer ("seals of approval") kidolgozásának megvitatását tervezik. Egy európai eEgészségügy hirlevél kibocsátását is tervezik. Megrendezésre kerül 2003 májusában egy miniszteri szintű konferencia  az IT és egészségügyi témakörében a DG InfoSoc és a görög Elnökség (-i periódus) közreműködésével [11].

A továbbiakban a munkaterv a bevezetőben leírtaknak megfelelően még az alábbi területeken tárgyal akciókat:

-         a népesség egészségi állapotát veszélyeztető tényezők (health threats), ezen belül: (járványügyi) felügyelet, korai észlelő és válaszadó rendszerek; egészség biztonság (pl. kémiai, sugárzásbiztonsági, élelmezési stb) felkészültség; vér, vérkészítmények, szövetek és szervek biztonsága; antmikrobiális rezisztencia; laboratóriumi hálózatok kialakítása; kapacitás növelés; ritka betegségek nyomon követése

-         a személyes egészséget befolyásoló életmódtényezők (health determinants), ezen belül: kövérség; dohányzás; személyes környezet szennyezettsége; alkohol; kábítószerek; lelki, szellemi egszség; szexuális egészség; edzettség, testmozgás; egészségnevelés; sérülések, balesetek

Az akciók többségén belül szerepel a megfelelő információrendszer fejlesztése is, helyesen nem célként, hanem eszközként. A terület egészésnek áttekintését segíti a

http://europa.eu.int/comm/health/index_en.html

web címről indulva az Európai Unió  népegészségügyi tevékenységének áttekintése. A program az Európai Unión belül az Egészség és Fogyatóvédelmi Igazgatóság (DG, "Minisztérium") felelőssége körébe tartozik, melyről

http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_en.htm

címen lehet a részleteket megtalálni.

 

 

[1] DECISION No 1786/2002/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL,

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/l_271/l_27120021009en00010011.pdf

[2] az Európai Unió

[3] azon belül a ('Integrating and Strengthening the European Research Area2002-2006', under 'Policy-oriented research', strand 2 'Providing health, security and opportunity to the people of Europe'.) programpontokhoz (http://fp6.cordis.lu/fp6)

[6] Ez utóbbi előrevetíti az uniós egészségügyi ellátási követelmények jövőbeni megjelenését, melyre az uniós alapelvek kiterjesztésével számíthatunk a következő tervezési ciklusokban!

[7] helyesebben: indikátorok

[8] Design for a set of European Community health indicators. Final report by the ECHI project 15

February 2001.

[9] jó magyar összefoglaló erről és más, ahsonló jelentésekről: http://www.antsz.gov.hu/oek/epinfo/szoveg/Heti2002/heti071.htm.

[10] az EUPHIN folytatásai?


Vissza a tartalomhoz